Aerobe-basis-logo.png

Privacy Bijsluiter inzake het gebruik van Aerobe DL(W)O

RedOrBlue B.V. is een aanbieder van clouddiensten voor het onderwijs waarbij persoonsgegevens worden verwerkt. Wij vinden het belangrijk om uiterst zorgvuldig met deze persoonsgegevens om te gaan. RedOrBlue B.V. heeft daarom het Privacyreglement ‘Convenant Digitale Onderwijsmiddelen en Privacy 3.0’ onderschreven.

In dit convenant is vastgelegd dat een onderwijsinstelling in juridische zin de ‘verantwoordelijke’ is voor de verwerking van persoonsgegevens. Daardoor hebben en houden onderwijsinstellingen zeggenschap over de gegevens die binnen leermiddelen worden verwerkt. RedOrBlue B.V. is een ‘Verwerker’, die uitvoering geeft aan de opdracht van een onderwijsinstelling.

De afspraken die hiervoor gelden, zijn vastgelegd in de Verwerkersovereenkomst van RedOrBlue B.V. De Privacy Bijsluiter vormt een onlosmakelijk onderdeel van deze Verwerkersovereenkomst. In deze bijsluiter richten wij ons tot u als onderwijsinstelling om u meer specifiek te informeren over onze digitale leeromgeving en de bijbehorende gegevensverwerkingen.

Daardoor wordt duidelijk welke opdracht u als onderwijsinstelling geeft aan RedOrBlue B.V. om gegevens te verwerken. Deze Privacy Bijsluiter stelt u tevens in staat om ouders en leerlingen te informeren over de verwerking van persoonsgegevens.


A. Algemene informatie

Naam product en/of dienst

Naam Verwerker en vestigingsgegevens

Beknopte uitleg en werking product en dienst

De verwerking van persoonsgegevens binnen Aerobe DL(W)O heeft betrekking op:

 1. het toegang krijgen tot educatieve applicaties en leermiddelen van derden door middel van een inlogprocedure;
 2. het toegang krijgen tot Google’s G Suite for Education, Google Classroom en de daartoe behorende kernservices van Google.

(Zie voor meer info https://edu.google.com/products/productivity-tools/);

 1. het terugkoppelen van het gebruik door leerlingen van educatieve applicaties en leermiddelen aan een leerkracht/docent. Daardoor is het bijvoorbeeld mogelijk voor een leerkracht/docent om per educatieve applicatie te zien wat het gebruik, gebruiksduur en tijdstip van gebruik van iedere leerling is. Aerobe DLWO ontvangt geen leerresultaten van uitgevers en derden en wisselt deze evenmin uit.

Link naar de productpagina

Doelgroep

Gebruikers

De digitale leer- (werk)omgeving is gericht op gebruik door leerlingen en leerkrachten/docenten.


B. De specifieke diensten

Het verkrijgen van toegang tot online digitale leermiddelen van geselecteerde uitgeverijen verloopt via een toegangsdienstverlener, of rechtstreeks met online (educatieve) applicaties en leermiddelen van derden. Het verkrijgen van toegang geschiedt op basis van identificatie, authenticatie en autorisatie.

Hierdoor kan via één inlogprocedure toegang worden verkregen tot online (educatieve) applicaties en leermiddelen van gekoppelde uitgeverijen en overige derden. De kern van de toegangsdienstverlening is dat in opdracht van de onderwijsinstelling aan leerkrachten/docenten en leerlingen toegang wordt verleend tot online educatieve applicaties en leermiddelen door middel van één inlogprocedure. Toegangsdienstverlening vindt uitsluitend plaats na toestemming van de Onderwijsinstelling.

C. Doeleinden voor het verwerken van gegevens

Verwerker is leverancier van een digitaal product en/of digitale dienst bestaande uit het gestructureerd verlenen van toegang tot online (educatieve) applicaties en leermiddelen van derden. Verwerker is geen leverancier van een School- en Leerlinginformatiemiddel.

D. Categorieën en soorten persoonsgegevens

Omschrijving van de verwerkte persoonsgegevens

Na het inloggen in Aerobe DL(W)O worden door RedOrBlue B.V. de volgende gegevens verwerkt:

 1. Uniek nummer.
 2. Naam onderwijsinstelling.
 3. BRIN-code.
 4. Leerkracht/docent:
 1. De aanhef, voorletters, voornamen, roepnaam, achternaam, geslacht. Doel: voor accountgeneratie en herkenning onder de leerkracht/docent die Aerobe DL(W)O gebruiken.
 2. gekoppelde groepen: Zodat de leerkracht/docent zonder extra configuratie deze groepen kan vullen met de gewenst online (educatieve) content en/of leermiddelen.
 3. e-mailadres: Voor het 'wachtwoord vergeten' proces.
 1. Leerling:
 1. De voornamen, roepnaam, achternamen, geslacht, geboortedatum en groepsindeling  van de leerling. Doel: herkenning bij de leerkracht/docent en medeleerlingen. Doel: het geautomatiseerd aanmaken van de G Suite for Education account. Dit vindt plaats o.b.v. gepseudonimiseerde gegevens o.b.v. een uniek leerlingnummer, voornaam en eerste letter van de achternaam.
 2. Het leerjaar / de lesgroep van de leerling. Doel: Zodat de leerling de correcte educatieve content, geselecteerd door de gerelateerde leerkracht/docent, gepresenteerd krijgt.

Optionele persoonsgegevens

Niet van toepassing.

Soorten van gegevens

In Aerobe DL(W)O worden geen ‘bijzondere persoonsgegevens’ verwerkt in de zin van artikel 16 van de Wbp.

E. Algemene informatie over getroffen beveiligingsmaatregelen

Voor de genomen veiligheidsmaatregelen verwijzen wij u naar Bijlage 2 van de Verwerkersovereenkomst.

Persoonsgegevens worden door RedOrBlue B.V. verwerkt in het Verenigd Koninkrijk van Engeland en Noord Ierland en bij calamiteiten in Duitsland. Een overzicht van de plaats van opslag en verwerkingen door Subverwerkers die worden ingeschakeld door RedOrBlue B.V. treft u hieronder.

F. SubVerwerkers

Voor de verwerking van persoonsgegevens worden door RedOrBlue B.V.  de volgende Subverwerkers ingeschakeld:

 1. Amazon Web Services (AWS) Hosting Europa, Verenigd Koninkrijk (t.b.v. de primaire systemen).
  Amazon Web Services (AWS), Hosting Duitsland (t.b.v. uitwijkvoorzieningen).

Voor meer info m.b.t. EU-gegevensbescherming :

https://aws.amazon.com/compliance/gdpr-center/

 1. Google, Google Classroom, G Suite for Education en de daarvan deel uitmakende kernservices van Google. De Onderwijsinstelling zal hiertoe met Google een separate Verwerkersovereenkomst afsluiten. Het is de Onderwijsinstelling genoegzaam bekend dat Verwerker geen aansprakelijkheid voor nakoming van de overeenkomst tussen de Onderwijsinstelling en Google aanvaard. Zie voor meer info over Google en privacy https://edu.google.com/trust/.
 2. Zendesk, San Fransisco (Ca), Klantenservicesoftware en supportticketsysteem.

Voor meer info m.b.t. EU-gegevensbescherming : https://www.zendesk.nl/company/customers-partners/eu-data-protection/zendesk-support/

 1. Wrike, 70 N 2nd St, San Jose, CA 95113, Verenigde Staten, project management software.

 Voor meer info m.b.t. EU-gegevensbescherming : https://www.wrike.com/blog/what-wrike-is-doing-to-comply-with-gdpr/

 1. Leveranciers van online (educatieve) applicaties en leermiddelen waarvan de Onderwijsinstelling de authenticatiegegevens verstrekt heeft aan RedOrBlue B.V als toegangsdienstverlener voor deze applicaties. De Onderwijsinstelling zal hiertoe met deze leveranciers separate Verwerkersovereenkomsten afsluiten.

G. Contactgegevens

Voor vragen of opmerkingen over deze Privacy Bijsluiter of de werking van onze digitale leeromgeving, kunt u terecht bij: RedOrBlue B.V., Zeeweg 5, 1271 VV, HUIZEN (NH).  Onze servicedesk is telefonisch bereikbaar via 035 - 887 5558. Meer informatie treft u op www.aerobe.net.

H. Versie

Deze Privacy Bijsluiter is voor het laatst bijgewerkt op 23 mei 2018.

Deze privacy bijsluiter maakt onderdeel uit van de afspraken die zijn gemaakt in het Convenant Digitale Onderwijsmiddelen en Privacy 3.0, een initiatief van de PO-Raad, VO-raad, de verschillende betrokken ketenpartijen (GEU, KBB-e en VDOD) en het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Meer informatie hierover vindt u hier: http://ww.privacyconvenant.nl.

Aerobe dlo logo.png

Aerobe DL(W)O is een product van Aerobe - clouddiensten voor het onderwijs. Kijk op aerobe.net/dlo voor meer info.

Aerobe is een geregistreerde handelsnaam van RedOrBlue B.V.

Zeeweg 5, 1271 VV  HUIZEN (NH)

K.v.K. Gooi, Eemland en Flevoland 321 47 230


Verwerkersovereenkomst versie 3.0